Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.

Kardynał Zenon Grocholewski
FILOZOFIA PRAWA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

W pracy kardynała Zenona Grocholewkskiego „Filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II” analizowane są główne zagadnienia filozoficznej antropologii Karola Wojtyły — Papieża Jana Pawła II. I choć Jan Paweł II nigdy bezpośrednio nie zajmował się filozofią prawa, to jednak jego filozofia, która w znacznym stopniu jest filozofią człowieka, znajduje się w ścisłym związku z filozofią prawa, skoro subiektem i obiektem prawa jest człowiek.

Praca ta zaciekawi filozofów, prawoznawców, kapłanów, jak również wszystkich, którzy pragną zapoznać się bliżej z nauczaniem Wielkiego Papieża.
W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32.

 

 
Kardynał Zenon Grocholewski
JAN PAWEŁ II W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I ŚWIATA

W broszurze zamieszczone są teksty wystąpienia kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji katolickiej edukacji, dotyczące osoby i działalności Sługi Bożego Jana Pawła II oraz jego wkładu we wspólne dobro człowieczeństwa.

Do użytku wewnętrznego.

W języku białoruskim.
Format 84x108 1/32.
36 s.

 

 

KALENDARZ LITURGICZNY
Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i diecezji Pińskiej na 2006 r.

W kalendarzu liturgicznym zawarte są wszystkie przepisy odnośnie liturgicznych celebracji na każdy dzień roku dla archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i diecezji Pińskiej. Kalendarz został sporządzony na podstawie Kalendarza Rzymskiego, jak również własnego kalendarza archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i diecezji Pińskiej. Jako dodatek do wydania zamieszczono modlitwy błogosławieństwa i poświęcenia, które tradycyjnie odbywają się w pewne dni i okresy roku liturgicznego.

Do użytku wewnętrznego.

W języku białoruskim.

 

 

DUSZPASTERSTWO RODZIN
Dyrektorium

„Duszpasterstwo rodzin” to cały system kościelnej działalności, skierowanej na ożywienie zbawczego planu odnośnie małżeństwa i rodziny. „Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 1).

Powyższe Dyrektorium jest programem pracy Kościoła na Białorusi dla małżeństw i rodzin, który jest rozłożony na wiele lat. Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi (KBKB) w 1999 roku ustanowiła organizacyjne formy duszpasterstwa rodzin i wyznaczyła odpowiedzialnego za te sprawy biskupa. W każdej diecezji wyznaczony jest kapłan, który z pomocą odpowiednio przygotowanych świeckich osób, powinien realizować główne zadania w sferze duszpasterstwa rodzin. 11 czerwca 2002 roku na XIII Plenarnym posiedzeniu KBKB została utworzona Rada do spraw rodziny, a 15 grudnia 2003 roku, na XIX posiedzeniu został zatwierdzony Statut.

Dokument ten jest plonem doświadczenia wielu ludzi i ośrodków, które zajmują się duszpasterstwem rodzin zarówno na Białorusi jak i za granicą. Opiera się on między innymi na następujących dokumentach:

  • Instrukcja Papieskiej Rady ds. Rodziny „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” z 13 maja 1996 r.;
  • Statuty Synodu archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, diecezji Pińskiej i Witebskiej. Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim i o duszpasterstwie rodzin (zał. 2 do Statutów Synodu);
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O Różańcu” z 26 stycznia 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O rodzinie” z 5 listopada 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „Wartość życia ludzkiego i współczesne zagrożenia dla niego” z 25 kwietnia 2004 r.

Dyrektorium odnośnie duszpasterstwa rodzin zostało zatwierdzone na XXV Plenarnym posiedzeniu KBKB dnia 30 czerwca 2005 r.

W języku białoruskim i polskim.
Format 84x108 1/32.
120 s.

 

 

PROGRAM KATECHETYCZNY

W broszurze został przedstawiony program katechetyczny dla dzieci i młodzieży, począwszy od małych dzieci (od 7 roku życia) kończąc na uczniach XII klasy, jak również program katechetyczny dla rodziców, przygotowane przez sekcję katechetyczną przy Konferencji Biskupów Katolicki na Białorusi.

W języku białoruskim.
(osobna książka w języku polskim).

 

 

WPROWADZENIE OGÓLNE
DO MSZAŁA RZYMSKIEGO
z trzeciego wydania wzorowego Mszała Rzymskiego

W wprowadzeniu do Mszała Rzymskiego są podane normy ogólne i przepisy co do celebracji Przenajświętrzej Eucharystii, dotyczące przygotowania do niej dusz ludzkich, miejsca, obrządków i tekstów. Niniejsze normy i przepisy są aktualne z momentu opublikowania Mszału Rzymskiego dla diecezji na Białorusi.

W języku białoruskim.

 

 
Zenon Grocholewski
NOWA EWANGELIZACJA
jako zaklik do głębokiej kapłańskiej formacji

Referat Jego Ekscelencji Arcybiskupa Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji katolickiej edukacji, z okazji 10-j rocznicy Grodzieńskiego Seminarium Duchownego (Grodno 28. 10. 2000)

Dla wewnętrznego korzystania.

W języku białoruskim i polskim
Format 70x100 1/32 (120x190 mm).
48 s.

 

 

BOŻA WIZJA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Boża wizja małżeństwa i rodziny: Synodalna pomoc duszpasterska dla narzeczonych.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Mińsk, N. 208/98 r. od 20.07.1998
i Kuria Diecezjalna w Pińsku
Kardynał Kazimierz Swiątek
Metropolita Mińsko-Mohylewski
i Administrator apostolski Diecezji w Pińsku

W języku białoruskim i polskim
Format 84x108 1/32 (130x200 mm)
112 s.
 

 

Tekst książki


STATUTY SYNODU
Mińsko-Mohylewkiej archidiecezji Pińskiej i Witebskiej diecezji

Zbiór statutów, rozpracowanych w czasie działalności Synodu (1996-2000) Mińsko-Mohylewkiej archidiecezji, Pińskiej i Witebskiej diecezji i ogłoszonychobowiązkowym prawem diecezjalnym dla wymienionych diecezji. Dla kapłanów i kierownictwa struktur kościelnych.

Z pozwolenia władz duchownych

W językach białoruskim i polskim
640 s., 16 s. il.
 

 

KARTA PRAW RODZINY

«Karta Praw Rodziny» została opracowana przez Stolicę Apostolską po zaleceniu Synoda Biskupów, który odbył się w 1980 r., biorąc pod uwagę opinię Konferencji Episkopatów. Dla kapłanów, przewodniczących struktur kościelnych, państw oraz organizacji międzynarodowych i wszystkich osób zainteresowanych.

W języku białoruskim i polskim
14 s.
 

 

Tekst książki

 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster