Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


RUCHY I WSPÓLNOTY
Rozważania majowe

Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi postanowiła poświęcić tegoroczne rozważania podczas nabożeństw majowych religijnym ruchom i wspólnotom ewangelizacyjnym, które istnieją w Kościele, a również w naszym kraju.

Aby zaznajomić wiernych z ich działalnością wydawnictwo „Pro Christo” przygotowało książkę „Ruchy i wspólnoty. Rozważania majowe”. Spodziewamy się, że te rozważania o religijnych i ewangelizacyjnych ruchach i wspólnotach, a także o grupach modlitewnych, przyczynią się do pogłębienia wiedzy i duchowości wiernych, jak również staną się zachętą do aktywnego udziału w ewangelizacyjnej misji Kościoła i w życiu swojej parafii.

W języku białoruskim i polskim.
Format 80x100 1/32.
264 s.

 

 

DUSZPASTERSTWO RODZIN
Dyrektorium

„Duszpasterstwo rodzin” to cały system kościelnej działalności, skierowanej na ożywienie zbawczego planu odnośnie małżeństwa i rodziny. „Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 1).

Powyższe Dyrektorium jest programem pracy Kościoła na Białorusi dla małżeństw i rodzin, który jest rozłożony na wiele lat. Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi (KBKB) w 1999 roku ustanowiła organizacyjne formy duszpasterstwa rodzin i wyznaczyła odpowiedzialnego za te sprawy biskupa. W każdej diecezji wyznaczony jest kapłan, który z pomocą odpowiednio przygotowanych świeckich osób, powinien realizować główne zadania w sferze duszpasterstwa rodzin. 11 czerwca 2002 roku na XIII Plenarnym posiedzeniu KBKB została utworzona Rada do spraw rodziny, a 15 grudnia 2003 roku, na XIX posiedzeniu został zatwierdzony Statut.

Dokument ten jest plonem doświadczenia wielu ludzi i ośrodków, które zajmują się duszpasterstwem rodzin zarówno na Białorusi jak i za granicą. Opiera się on między innymi na następujących dokumentach:

  • Instrukcja Papieskiej Rady ds. Rodziny „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” z 13 maja 1996 r.;
  • Statuty Synodu archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, diecezji Pińskiej i Witebskiej. Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim i o duszpasterstwie rodzin (zał. 2 do Statutów Synodu);
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O Różańcu” z 26 stycznia 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O rodzinie” z 5 listopada 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „Wartość życia ludzkiego i współczesne zagrożenia dla niego” z 25 kwietnia 2004 r.

Dyrektorium odnośnie duszpasterstwa rodzin zostało zatwierdzone na XXV Plenarnym posiedzeniu KBKB dnia 30 czerwca 2005 r.

W języku białoruskim i polskim.
Format 84x108 1/32.
120 s.

 

 

O POWOŁANIU
Rozważania różańcowe

Kolejny raz, dzięki staraniom Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, przygotowano rozważania różańcowe. Rozważania na miesiąc Różańca świętego, przeznaczone dla wzrostu duchowego wiernych, poświęcone są tematowi powołania i mówią o charyzmatach różnych wspólnot w Kościele. Głównym celem tych rozważań jest pokazanie bogactwa i różnorodnej formy duchowego życia i pomoc wiernym, szczególnie młodzieży, rozpoznać swoje chrześcijańskie powołanie i wybrać drogę do jego realizacji. Zamieszczone teksty mogą być wykorzystane zarówno podczas nabożeństw różańcowych jak również do prywatnego czytania.

W języku białoruskim i polskim.
204 s.

 

 
Ks. Franciszek Grudniok
O EUCHARYSTII
Rozważania majowe


 

 

OBRZĘD CHRZTU DZIECI
dostosowany do diecezji na Białorusi

Przekład w języku białoruskim z Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ordo Baptismi Parvulorum Editio typica altera.

Obrzęd chrztu dzieci jest cząstką Rytuału Rzymskiego w którym są zebrane teksty i przepisy dla celebracji liturgii sakramentów.

Minsko-Mohilewska Mitropolitalna Komisja Liturgiczna przygotowała przekład z łacińskiej mowy obrzędu chrztu dzieci, który był dostosowany do miejscowych warunków i tradycji przez Konferencję Katolickich Biskupów Białorusi. 13 maja 2004 roku ten tekst był zatwierdzony przez Kongregację Bożego Kultu i Dyscypliny Sakramentów (Prot. 2434/03/L).

„Obrzęd chrztu dzieci, dostosowany dla diecezji na Białorusi” jest przeznaczony dla celebracji obrzędów sakramentu chrztu w języku Białoruskim i z chwilą publikacji jest obowiązujący we wszystkich kościołach Białorusi.

Z pozwolenia władz kościelnych dane wydanie zamieszcza teksty z Pisma Świętego, które są używane przy sprawowaniu sakramentu chrztu.

W języku białoruskim.

 

 

CZĘŚCI ŚPIEWANE MSZY ŚWIĘTEJ

Wydanie jest opublikowane według „Mszału Rzymskiego dla diecezji na Białorusi” (Mińsk, 2005). Zawiera w sobie części Mszy Świętej z nutami, które są śpiewane przez kapłana, diakona albo lektora, a także te, które są wykonywane przez kapłana razem z ludem Bożym. Ponieważ śpiewu się nadaje wielką wagę podczas celebracji Mszy Świętej, wydanie jest przeznaczone dla szerokiego wykorzystania w Kościele Katolickim na Białorusi i przede wszystkim dla kapłanów, kościelnych organistów i kierowników chorów.

W języku białoruskim.

 

 

WPROWADZENIE OGÓLNE
DO MSZAŁA RZYMSKIEGO
z trzeciego wydania wzorowego Mszała Rzymskiego

W wprowadzeniu do Mszała Rzymskiego są podane normy ogólne i przepisy co do celebracji Przenajświętrzej Eucharystii, dotyczące przygotowania do niej dusz ludzkich, miejsca, obrządków i tekstów. Niniejsze normy i przepisy są aktualne z momentu opublikowania Mszału Rzymskiego dla diecezji na Białorusi.

W języku białoruskim.

 

 

MSZAŁ RZYMSKI
dla diecezji na Białorusi

Mszał Rzymski jest podstawową księgą liturgiczną dla celebracji Przenajświętrzej Eucharystii. Tekst Mszału Rzymskiego, przetłumaczony na język białoruski przez Misko-Mohilewską Mitropolitalną Komisję Liturgiczną, był zaaprobowany i dostosowany dla diecezji na Białorusi przez Konferencje Biskupów Katolickich na Białorusi 3 marca 2003 roku. Mszał Rzymski dla diecezji na Białorusi był uznany i zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów postanowieniem Prot. 1107/03/L od 6 sierpnia 2003 roku. Niniejsze wydanie jest wzorowym, jedynym i obowiązującym dla celebracji Mszy Świętej w języku białoruskim tak na Białorusi jak i poza jej granicami.

W języku białoruskim.

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Proponują się tekste modlitwy wiernych, które należy stosować wtedy, gdy modlitwa nie jest formulowana przez samych uczęstników Mszy św. lub kapłana, który celebruje Mszę św. Teksty modlitw są zgrupowane po rozdziałach: Okres Adwentu; Okres Narodzenia Pańskiego; Okres Wielkiego postu; Okres Wielkanocny; Okres zwykły; Uroczystości i wspomnienia świętych i błogosławionych; Msze watywne i wspólne.

W języku białoruskim
Format 70x108 1/16 (170x260)
480 s.
 

 

ROZWAŻANIA MAJOWE

«Rozważania majowe» zostały opracowane z inicjatywy Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Są one przeznaczone do czytań podczas nabożeństw majowych, które na Białorusi stali się dobrą katolicką tradycją. Rozważania majowe przyświęcone są tematyce rodziny i opierają się o adhortację «Familiaris consortio» Ojca Świętego Jana Pawła II.

Z pozwolenia władz duchownych

W językach białoruskim i polskim
Format 80x100 1/32 (120x190 mm)
330 s.

 

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

“Rozważania różańcowe” przygotowane zostały z inicjatywy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, by pomóc kapłanom w działalności duszpasterskiej w czasie październikowych nabożeństw różańcowych. W książce podane są biografie świętych i błogosławionych, których los związany jest z naszym krajem, a także krótkie rozwazania dotycząnce moralności i religijności

Z pozwolenia władz duchownych

W językach białoruskim i polskim
Format 80x100 1/32 (120x190 mm)
330 s.
ISBN 985-6628-09-1
 

 

Tekst książki

Ks. Stanisław Bielecki
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
Homilie dzieciom

Książka przedstawia zbiór homilii dla dzieci na każdą niedzielę i wszystkie święta roku liturgicznego. Przeznacza się dla kaplanów i katechetów.

Z pozwolenia władz duchownych

W języku białoruskim
Format 60x84 1/16 (145x200 mm)
600 s.
 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster