Belarussian Russian Polish English Germany
Uwaga! Są pełne teksty niektórych wydań.

Nowe wydania


WSTAŃCIE, CHODŹMY!


WARTO POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ

Jeszcze>>>

W przygotowaniu do druku


OBRAZ MATKI BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ


OBRAZY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA BIAŁORUSI

Jeszcze>>>BIBLIOTEKA

Możecie zamówić książkowe wydania które już są i które jeszcze przygotowują się w wydawnictwie.


DUSZPASTERSTWO RODZIN
Dyrektorium

„Duszpasterstwo rodzin” to cały system kościelnej działalności, skierowanej na ożywienie zbawczego planu odnośnie małżeństwa i rodziny. „Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 1).

Powyższe Dyrektorium jest programem pracy Kościoła na Białorusi dla małżeństw i rodzin, który jest rozłożony na wiele lat. Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi (KBKB) w 1999 roku ustanowiła organizacyjne formy duszpasterstwa rodzin i wyznaczyła odpowiedzialnego za te sprawy biskupa. W każdej diecezji wyznaczony jest kapłan, który z pomocą odpowiednio przygotowanych świeckich osób, powinien realizować główne zadania w sferze duszpasterstwa rodzin. 11 czerwca 2002 roku na XIII Plenarnym posiedzeniu KBKB została utworzona Rada do spraw rodziny, a 15 grudnia 2003 roku, na XIX posiedzeniu został zatwierdzony Statut.

Dokument ten jest plonem doświadczenia wielu ludzi i ośrodków, które zajmują się duszpasterstwem rodzin zarówno na Białorusi jak i za granicą. Opiera się on między innymi na następujących dokumentach:

  • Instrukcja Papieskiej Rady ds. Rodziny „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” z 13 maja 1996 r.;
  • Statuty Synodu archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, diecezji Pińskiej i Witebskiej. Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim i o duszpasterstwie rodzin (zał. 2 do Statutów Synodu);
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O Różańcu” z 26 stycznia 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „O rodzinie” z 5 listopada 2003 r.;
  • List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi „Wartość życia ludzkiego i współczesne zagrożenia dla niego” z 25 kwietnia 2004 r.

Dyrektorium odnośnie duszpasterstwa rodzin zostało zatwierdzone na XXV Plenarnym posiedzeniu KBKB dnia 30 czerwca 2005 r.

W języku białoruskim i polskim.
Format 84x108 1/32.
120 s.

 

 
 Wydawnictwo | Biblioteka | Nowe | W przygotowaniu | Kontakt | Web-majster